top of page

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) sekä tietosuojalaki 1050/2018
Laadittu 1.8.2021, viimeisin päivitys 4.1.2022

1 Rekisterin pitäjä

Nimi: Saaristoapu Oy
Y-tunnus: 3219834-9
Osoite: Espoontie 16A 14, 02770 ESPOO


2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jussi Räsänen
Puhelin: 040 756 3533
Sähköposti: jussi.rasanen@saaristoapu.fi


3 Rekisterin nimi

Saaristoapu Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakas- ja toimittajasuhteiden hoito ja ylläpito. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin, myyntiin ja laskutukseen sekä asennus- ja huoltotöiden toimeenpanemiseksi.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus, rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja (suoramarkkinointi) sekä sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.


5 Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden ja mahdollisten asennus, huolto- ja ylläpitotehtävien toimittamiseksi tarvittavia tietoja. Yritysasiakkailta tallennetaan tarvittaessa lisäksi yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilön tehtävänimike. Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä laskutustiedot.


6 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta saadut tiedot. Asiakas syöttää tiedot itse Saaristoapu Oy:n kotisivuilla. Sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Vaihtoehtoisesti rekisteritietoja saadaan Saaristoapu Oy:n yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä, jos henkilö on ostanut tavaraa tai palveluita Saaristoapu Oy:n yhteistyökumppanilta, joka hankkii esimerkiksi asennuspalvelun edelleen Saaristoapu Oy:lta.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, pois lukien mahdolliset perintätoimet, sopimuksen täyttämisen edellytyksenä olevat tehtävät kuten sähköasennukset tai esim. mahdollisten takuuvelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavien tietojen välittäminen laitevalmistajalle takuutoimitusta ja/tai selvitystä varten.

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjän käyttämän pilvitallennuspalvelun konesalit voivat toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


8 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötietoja käsittelevät vain yrityksen tehtäviä hoitavat määrätyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.


10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tietojen tarkistamiseen ja korjaamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistamiseen rekisteristä lukuun ottamatta niiden tietojen osalta, joiden ylläpitäminen on esim. Suomessa vallitsevien lakien ja asetusten tai esim. sopimussuhteen hoitamisen ja velvoitteiden täyttämisen kannalta välttämätöntä.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä silloin, kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia asiakasrekisterin vastaavalle henkilölle (jussi.rasanen@saaristoapu.fi)


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi), rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


Henkilötietojen tarkistamista, korjaamista, poistamista, käsittelyn vastustamista tai rajoittamista sekä suostumuksen peruuttamista koskevat pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti (ensi sijaisesti sähköpostitse). Pyyntö tulee tehdä siten, että pyynnön esittävän henkilön oikeus tarkastukseen ja/tai tietojen korjaamiseen tulee lain mukaisesti riittävän selkeästi todennettua. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Vastaus pyyntöön toimitetaan sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.


11 Muutokset tietosuojakäytäntöön

Saaristoapu Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin käytänteihin. Saaristoapu Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Tietosuojaseloste: About Us
bottom of page